0
Turn up the volume for the
best experience

H3200

H3200

产品描述 >>>>> 

·该系列机型的保护电路不只停留在对扬声器的直流保护上面,更重要的是让它适应恶劣的工作环境,而能轻松工作;
·该系列功放具有极好的信号转换特性,它具有非常小的谐波失真(THD),互调失真(SMPTE-IM),瞬态互调失真。纯真、自然的音质演绎了至真完美的音乐;
·开机延时,关机哑音防冲击保护,保护扬声器不会受到强烈的冲击电流而发生噪音;
·该系列功放率放大器运行稳定可靠,使用与长时间的工作环境,高效的通风结构确保了产品的可靠性和安全性,是剧院、俱乐部、游乐园、巡回演出首选的功放;
·该系列功放从超低音到最细腻的高音区能提供清澈明亮和饱满有没得音质,对扬声器系统的控制更是挥洒自如;
·高电流唤醒变压器,大容量滤波电容,在热河情况下,始终给您提供宽裕的余量,使功放的输出功率更强,推动力更大。极低噪声设计,提供更有没出色的音质;
·平衡XLR输入接口,可切换的立体声,并联及单声道桥接操作模式,两段灵敏度选择开关供客户选择不同的输入电平,专业SPEAKON输出插座在加上接线柱,使连接更具备灵活性;
·该系列的短路保护功能,它能保证工程人员在误操作或其他意外的情况下,保护机器本身及扬声器安全可靠地工作。

 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

性能参数 >>>>>

型号 H3200 H2203 H2204 H2206 H2208 H2210 H2212 H2214
通道 CH3 CH3 CH3 CH3 CH3 CH3 CH3 CH3
立体声8Ω 3*200W 2*200W+300W 2*200W+400W 2*200W+600W 2*200W+800W 2*200W+1000W 2*200W+1200W 2*200W+1400W
立体声4Ω 3*300W 2*300W+450W 2*300W+600W 2*300W+900W 2*300W+1200W 2*300W+1500W 2*300W+1800W 2*300W+2100W
立体声2Ω 3*400W 2*400W+600W 2*400W+800W 2*400W+1200W 2*400W+1600W 2*400W+2000W 2*400W+2400W 2*400W+2800W
最大输出电压 74V 74V/85.3V 74V/100V 74V/122V 74V/141V 74V/158V 74V/173V 74V/187V
输入灵敏度 0.775V 0.775V 0.775V 0.775V 0.775V 0.775V 0.775V 0.775V
增益 ×56 ×56/×62 ×56/×73 ×56/×89 ×56/×103 ×56/×115 ×56/×126 ×56/×137
正常功耗 300VA 300VA/380VA 300VA/500VA 300VA/750VA 300VA/1000VA 300VA/1250VA 300VA/1500VA 300VA/1750VA
正常电流 1.3A 1.3A/1.65A 1.3A/2.2A 1.3A/3.3A 1.3A/4.3A 1.3A/5.4A 1.3A/6.5A 1.3A/7.6A
过载功耗 600VA 600VA/760VA 600VA/1000VA 600VA/1500VA 600VA/2000VA 600VA/2500VA 600VA/3000VA 600VA/3500VA
过载电流 2.6A 2.6A/3.3A 2.6A/4.3A 2.6A/6.5A 2.6A/8.7A 2.6A/10.9A 2.6A/13.0A 2.6A/15.2A
                 
                 
型号 H3300 H2302 H2304 H2306 H2308 H2310 H2312 H2314
通道 CH3 CH3 CH3 CH3 CH3 CH3 CH3 CH3
立体声8Ω 3*300W 2*300W+200W 2*300W+400W 2*300W+600W 2*300W+800W 2*300W+1000W 2*300W+1200W 2*300W+1400W
立体声4Ω 3*450W 2*450W+300W 2*450W+600W 2*450W+900W 2*450W+1200W 2*450W+1500W 2*450W+1800W 2*450W+2100W
立体声2Ω 3*600W 2*600W+400W 2*600W+800W 2*600W+1200W 2*600W+1600W 2*600W+2000W 2*600W+2400W 2*600W+2800W
最大输出电压 85.3V 85.3V/74V 85.3V/100V 85.3V/122V 85.3V/141V 85.3V/158V 85.3V/173V 85.3V/187V
输入灵敏度 0.775V 0.775V 0.775V 0.775V 0.775V 0.775V 0.775V 0.775V
增益 ×62 ×62/×56 ×62/×73 ×62/×89 ×62/×103 ×62/×115 ×62/×126 ×62/×137
正常功耗 380VA 380VA/300VA 380VA/500VA 380VA/750VA 380VA/1000VA 380VA/1250VA 380AVA/1500VA 380VA/1750VA
正常电流 1.65A 1.65A/1.3A 1.65A/2.2A 1.65A/3.3A 1.65A/4.3A 1.65A/5.4A 1.65A/6.5A 1.65A/7.6A
过载功耗 760VA 760VA/600VA 760VA/1000VA 76VA/1500VA 760VA/2000VA 760VA/2500VA 760VA/3000VA 760VA/3500VA
过载电流 3.3A 3.3A/2.6A 3.3A/4.3A 3.3A/6.5A 3.3A/8.7A 3.3A/10.9A 3.3A/13.0A 3.3A/15.2A

点击查看下一个产品
Click to view the next product
top